Napisane przez: admin września 18, 2017

woda_z_odwodnienia_do_studni_m.jpgCzy do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę np. rowów drogowych, studni chłonnych, wylotów kanalizacji itp. konieczny jest plan zagospodarowania albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

 

Zagadnienie wzięło się z wątpliwości w urzędzie. Po przeprowadzonej sondzie wśród projektantów konkluzja była taka:

Generalnie nie, ale jeśli urząd się uprze to trzeba uzyskać.

No więc sprawdźmy co mówią przepisy (stan na 07.09.2017r.):

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 5      
Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji.

Art. 50. 1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu
miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje
się odpowiednio, z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2a.

2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
2) niewymagające pozwolenia na budowę.

 

Dz.U. 2017 poz. 1121 – Prawo wodne

Art. 131. 1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek.     
2. Do wniosku dołącza się:    
1) operat wodnoprawny, zwany dalej „operatem”;
2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana –w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;           
3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

 

 

U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 29.

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

 

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60     
USTAWA
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

2) droga – budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym;

 

Reasumując.

W przypadku przebudowy drogi, która może obejmować również wykonanie urządzeń wodnych, (będących jej częścią zgodnie z definicją drogi z ustawy o drogach) nie ma konieczności uzyskiwania decyzji ULICP. Z drugiej strony jeżeli na danym terenie obowiązuje MPZP to wszystkie projektowane urządzenia muszą być zgodne z jego zapisami.

Oczywiście mogą istnieć jeszcze inne przepisy, które stanowiłyby inaczej. Jeśli ktoś zna zachęcam do podzielenia się.  Żeby wyrobić sobie stanowisko przebrnąłem tylko przez 4 ustawy, choć mam świadomość że istnieją tysiące innych. ;)

 

Zupełnie inną kwestią jest czy rowy drogowe są urządzeniami wodnymi. Powstało już dziesiątki artykułów na ten temat z całkowicie odmiennymi zdaniami i wcale nie skłoniło to nikogo z decydentów do usankcjonowania tej kwestii pomimo kolejnych nowelizacji ustaw.

Anegdota z życia projektanta: korytka ściekowe zdaniem jednego z urzędów wymagają pozwolenia wodnoprawnego ponieważ jeśli nie są szczelne to są rowem a jeżeli są szczelne to ich zakończenie jest wylotem kanalizacji. Czym są w takim razie rynny na dachu?